Telecom Freelance Marketplace

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Telecom Freelance Marketplace

yeshuurao
Freelance Marketplace for Telecom engineers

No matter where you are in the world, FE is connecting engineers and telecoms every day. Nowhere is too far away - and even remote jobs can be handled easily through our global platform. When a telecom engineer instead chooses to use a freelance marketplace to find work, the results can be a lot more fulfilling. Jobs that exist on the telecom freelance marketplace are things that they may never have had the chance to do at their traditional job.

FieldEngineer.com allows one to easily outsource work and build a high-quality team of the world's best freelancers. The site provides an environment where one who is in need of a engineering skills job or any other IT team, can post a job. Shortly after the post is made, Outsource's top freelancers will then bid on the posted job and upon reaching an agreement, freelancers can begin to work.

As we know Telecom designing is one of the slightest known professions and college courses. Due to an influx of telecom engineers into the freelance marketplace, the competition is quite high. FieldEngineer is the best freelance marketplace for telecom engineers. Find freelance Telecommunications Engineering work on Field Engineer from Telecom Freelance Marketplace allows businesses to connect with telecom & IT field engineers from around the world and cooperate on various projects.
Field Engineer provides freelance professionals with direct access to excellent career building jobs and lucrative opportunities. https://www.fieldengineer.com/ Telecom Freelance Marketplace
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Telecom Freelance Marketplace

motorteco
Các bộ phận chính của một tháp giải nhiệt bao gồm một khung và thân tháp, khối đệm, bể nước lạnh, tấm chắn nước, bộ phận khí vào, cửa không khí vào, vòi và quạt.. Những bộ phận này được miêu tả dưới đây.
Khung và thân tháp giải nhiệt. Phần lớn các tháp có khung kết cấu giúp hỗ trợ cho phần thân bao bên ngoài (thân tháp), động cơ, quạt và các bộ phận khác. Ở các thiết kế nhỏ hơn, như các thiết bị làm bằng sợi thuỷ tinh, thân tháp có thể là khung luôn.
Chất lượng sản phẩm tháp giải nhiệt là mục tiêu hàng đầu của Công ty Xương Minh. Vì vậy, trong thời gian qua Công ty thường xuyên nghiên cứu để nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Bằng sự nỗ lực và phấn đấu hết mình, Công ty sẵn sàng giúp đỡ và khẳng định chất lượng thông qua việc đưa ra các giải pháp bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước và nhập khẩu nước ngoài, đáp ứng tốt nhất nhu cầu và lợi ích của Khách hàng.